Algemene voorwaarden

Spectra BV (KBO-nr. 0735.588.909)

badkamerverwarming

Juridische verhouding

 1. Het prijsvoorstel en deze algemene voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen Spectra en de klant (“Contract”). Het Contract komt tot stand vanaf aanvaarding van het prijsvoorstel of het plaatsen van een bestelling (per brief, per e-mail en zelfs telefonisch) en de betaling van het eventueel voorziene ‘voorschot bij bestelling’.
 2. Door zulke aanvaarding erkent de klant deze algemene voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en aanvaard, en tevens voldoende te zijn ingelicht over het voorwerp ervan.
 3. Eventuele voorwaarden van de klant gelden in geen enkel geval, zelfs niet bij gebruik van
  bestelformulieren van de klant, ook niet aanvullend.

Prijsopgaves

 1. De prijsopgaves gelden gedurende dertig (30) kalenderdagen en zijn gebaseerd op de op dat moment geldende waarden van materialen. Latere prijsstijgingen van onderdelen van de materialen worden doorberekend.
 2. De prijsopgaves gelden alleen voor de opdracht vermeld in het prijsvoorstel en niet voor eventuele gelijkaardige, toekomstige opdrachten.
 3. Bij samengestelde prijsopgaves bestaat er geen verplichting tot het uitvoering van een gedeelte van de opdracht tegen het overeenkomstig gedeelte van de totale prijs.

Levering

 1. Spectra verbindt zich ertoe de vereiste zorg te besteden aan de uitvoering van de toevertrouwde opdrachten en is enkel belast met een inspanningsverbintenis (‘naar best vermogen’).
 2. De leveringstermijnen zijn onderhevig aan onvoorzienbare en ontoerekenbare omstandigheden en hebben een indicatief karakter. De klant bevestigt uitdrukkelijk dat de leveringstermijn geen essentiële bepaling is van het Contract. Vertraging in levering of uitvoering kan nooit aanleiding geven tot enige boete, schadevergoeding of ontbinding van het Contract.
 3. De klant bezorgt Spectra in elk stadium van de uitvoering, tijdig alle informatie die Spectra nodig en nuttig acht voor de uitvoering van het Contract, bij gebreke waaraan Spectra het recht heeft de levering op te schorten.
 4. Spectra behoudt zich het recht voor om de uitvoering te schorsen indien niet alle voorafgaande en reeds vervallen facturen volledig betaald zijn.

Factuurvoorwaarden

 1. Alle facturen zijn betaalbaar binnen dertig (30) kalenderdagen na factuurdatum, en een factuur wordt met akkoord van de klant eventueel elektronisch (per e-mail) verzonden.
 2. Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding, gelijk aan 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van €250,00 euro, zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Bovendien is van rechtswege een verwijlinterest verschuldigd gelijk
  aan de wettelijke interestvoet overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van kosten,
  interesten en schadevergoedingen om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi.
 3. Bij niet-betaling op de vervaldag worden alle openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar en heeft Spectra het recht om het Contract van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling op te schorten voor het geheel of het nog niet-uitgevoerde gedeelte.
 4. Het protest tegen de facturen dient uiterlijk te gebeuren binnen de acht (8) kalenderdagen na factuurdatum per aangetekend schrijven, en dit op straffe van verval. De datum en het factuurnummer dienen vermeld te worden in het aangetekend schrijven, bij gebreke waaraan het protest als niet-bestaand wordt beschouwd.

Retentierecht, Eigendomsvoorbehoud, Risico

 1. Spectra behoudt de eigendom van de materialen tot na de volledige betaling van de hoofdsom en desgevallend verschuldigde intresten, schadevergoeding. Bij niet-betaling zal Spectra bijgevolg gerechtigd zijn de materialen terug te vorderen.
 2. Alle risico’s verbonden aan de materialen (o.m. voor verlies, diefstal en vernietiging of beschadiging) gaan over op de klant vanaf levering.

Annulatie, Ontbinding

 1. Ingeval van annulatie van het Contract door de klant vóór de voorziene leveringsdatum is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 30% van de waarde van het prijsvoorstel met een minimum van 500,00 EURO wanneer dit gebeurt meer dan vier (4) weken voor de voorziene leveringsdatum en ten belope van 100% van de waarde van het prijsvoorstel wanneer die gebeurt minder dan vier (4) weken voor de voorziene leveringsdatum,
  telkens onverminderd de mogelijkheid voor Spectra om een hogere schadevergoeding te bewijzen en te vorderen.
 2. Indien er objectieve redenen aanwezig zijn die aantonen dat de solvabiliteits- en/of liquiditeitspositie van de klant in gevaar gebracht is (zoals bijvoorbeeld i.g.v. van faillissement, geprotesteerde wissels, kennelijk onvermogen, achterstallige betalingen bij Spectra of derden, het bekomen van een collectieve schuldenregeling door de klant, …), dan heeft Spectra het
  recht om oftewel van de klant een vooruitbetaling of borgstelling te vragen oftewel het Contract van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden.

Klachten

 1. Elke klacht moet binnen de acht (8) kalenderdagen nadat de vermeende fout of nalatigheid werd ontdekt of redelijkerwijze kon worden ontdekt, per aangetekende brief aan Spectra geadresseerd worden en alleszins vóór enig gebruik, wijziging of herstelling plaatsvindt, zulks op straffe van verval van alle aanspraken. Klachten over de uitvoering dienen steeds volledig en duidelijk omschreven zijn, met bijhorende stavingstukken.
 2. Een mogelijke klacht of betwisting is geen reden om betaling in te houden; onmiddellijke betaling kan geëist worden van hetgeen op termijn schuldig is.
 3. In geval er zich gebreken voordoen en deze tijdig gemeld werden, heeft Spectra de keuze de gebreken binnen een redelijke termijn te herstellen of hiervoor een schadevergoeding te betalen.
 4. Voor de klant bedraagt de schadevergoeding waartoe Spectra op basis van deze overeenkomst aansprakelijk kan zijn, wat ook de oorzaak, de aard of het voorwerp van de vordering is, maximaal 50% van de betreffende factuurwaarde (exclusief BTW) van de bestelling. Om verzekeringsredenen dient elke schade-eis op straffe van verval in elk geval schriftelijk te zijn gemeld binnen de maand na kennisname van het voorval of de schade waarop de vordering is gesteund, en dienen de gebreken en de schade op tegensprekelijke wijze te worden bewezen. Het is niet toegelaten betaling van openstaande facturen in te houden of uit te stellen, louter omwille van een (beweerde) schade.
 5. Elke vordering in rechte dient door de klant, op straffe van verval, uiterlijk binnen de zes (6) maanden na vaststelling te worden ingeleid voor de bevoegde rechtbank.

Garantie

 1. Spectra biedt op de materialen de fabrieksgarantie.

Geen aansprakelijkheid

 1. Spectra zal echter niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor:
  • schade of gebreken ontstaan ten gevolge van slijtage, onzorgvuldig of verkeerd gebruik of daden van derden;
  • schade veroorzaakt door een derde-installateur die is ingeschakeld door de klant voor de installatie van door Spectra geleverde materialen;
  • gevolgschade en/of enigerlei onrechtstreekse schade, zoals brand en ongeregeldheden van welke aard ook, in het pand van de klant waar de materialen werden geïnstalleerd;
  • schade te wijten aan redenen die niet aan Spectra te wijten zijn, zoals redenen van overmacht, interventies van derden, enz.

Bescherming van persoonsgegevens, Referentie

 1. Partijen verbinden zich ertoe om de toepasselijke wetgeving in België betreffende bescherming
  en verwerking van persoonsgegevens (m.i.v. de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens en de GDPR) en hun respectievelijke verplichtingen onder deze wetgeving na te leven. Voor Spectra wordt dit verder uitgewerkt in het gegevensbeschermingsbeleid van Spectra.
 2. Spectra is gerechtigd om in promotie te verwijzen naar de samenwerking met de klant als een referentie.
  Slotbepalingen
 3. Het Contract omvat de volledige overeenkomst m.b.t. het voorwerp ervan, en vervangt en
  vernietigt alle voorafgaande schriftelijke of mondelinge, uitdrukkelijke of stilzwijgende
  mededelingen, afspraken en overeenkomsten tussen partijen.
 4. Indien bepaalde bepalingen van het Contract door een rechtbank nietig of onafdwingbaar zouden worden verklaard, dit in het geheel of ten dele, blijft het Contract verder bestaan voor de overige bepalingen en het resterend gedeelte van de bedoelde bepalingen. Partijen komen
  overeen dat in zulk geval de ongeldige of onafdwingbare bepaling geacht zal worden vervangen te worden door een geldige en afdwingbare bepaling die in overeenstemming is met de oorspronkelijke bedoeling van de partijen.
 5. Een eventueel in gebreke blijven van Spectra om de uitvoering te eisen van de bepalingen van het Contract, zal geen afstand van of verzaking aan de toepassing van deze of enigerlei andere bepaling kunnen impliceren.
 6. Ingeval van een geschil omtrent de totstandkoming, de uitvoering, de naleving, de geldigheid of enig ander geschil in het kader van het Contract, is enkel de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren bevoegd. Enkel het Belgische recht is van toepassing, met uitsluiting van het Weens koopverdrag.

Afwijkende bepalingen voor de klant die een consument is:

Het voorgaande is van ook van toepassing indien de klant een consument is, doch dan gelden in afwijking van het voorgaande evenwel de volgende bepalingen:

 1. Er wordt een nieuw artikel toegevoegd ‘kosteloze herroeping’ Ingeval van een ondertekening van het Contract ten huize van de consument heeft de klant een kosteloos herroepingsrecht wanneer het Contract enkel betrekking heeft op de levering van materialen. De klant heeft dan het recht aan Spectra mee te delen om af te zien van de aankoop van de materialen, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien (14) kalenderdagen die volgt op de ontvangst van de levering van de materialen of wanneer het Contract ook betrekking heeft op een installatie van de materialen binnen de veertien (14) kalenderdagen die volgt op de ondertekening van het prijsvoorstel. Indien de klant zijn herroepingsrecht wenst uit te oefenen, moet de klant Spectra via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van zijn beslissing om het Contract te herroepen. De klant kan hiervoor eventueel gebruik maken van het modelformulier voor herroeping dat hem ter beschikking werd gesteld bij het prijsvoorstel. De klant draagt de bewijslast ten aanzien van de uitoefening van het herroepingsrecht. De klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van de materialen die het gevolg zijn van het gebruik ervan, dat verder gaat dan nodig is om de aard, kenmerken en de werking van de materialen vast te stellen. Ingeval van uitoefening van het herroepingsrecht, zal de klant de materialen met alle middelen en op eigen risico en eigen kosten terugbezorgen aan Spectra. Op uitdrukkelijke vraag van de klant, kan Spectra de materialen komen ophalen, waarbij de transportkosten zullen gefactureerd worden aan de klant. Dit herroepingsrecht geldt niet wanner de materialen specifiek voor de consument bestemd zijn.
 2. Art. 7 is niet van toepassing.
 3. Bij art. 9 wordt toegevoegd: Indien Spectra nalaat haar verbintenissen uit te voeren, is de klant ook toegelaten de uitvoering van zijn verbintenissen op te schorten.
 4. Art. 12 wordt vervangen door deze bepaling: Op elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, zijn na ingebrekestelling verwijlinteresten à rato van de wettelijke rentevoet en een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% van het factuurbedrag (met een minimum van 125,00 EURO en een maximum van 2.500,00 EURO per factuur) verschuldigd.
 5. Art. 13 wordt vervangen door deze bepaling: Bij niet-betaling op de vervaldag heeft Spectra het recht om het Contract, na een voorafgaande ingebrekestelling, op te schorten voor het geheel of het nog niet-uitgevoerde gedeelte. Indien Spectra nalaat haar verbintenissen uit te voeren, is de klant ook toegelaten de uitvoering van zijn verbintenissen op te schorten.
 6. De termijn in art. 14 wordt vervangen door dertig (30) kalenderdagen (i.p.v. acht).
 7. De volgende bepaling wordt toegevoegd aan art. 17: Indien Spectra het Contract annuleert (vóór de uitvoering is begonnen), dan is zij t.a.v. de klant een schadevergoeding conform art. 20/21 verschuldigd.
 8. Art. 18 is niet van toepassing.
 9. De art. 19 t.e.m. 22 worden vervangen door de volgende bepalingen:
  De klant moet alle klachten, indien de gebreken zichtbaar zijn, binnen twee (2) maanden na levering of plaatsing melden aan de Spectra door middel van een aangetekend schrijven, en dit op straffe van verval. Spectra is ten aanzien van de klant aansprakelijk voor elk gebrek dat bestaat bij de levering/installatie van de materialen en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee (2) jaar vanaf de levering/installatie. De klant moet alle klachten, indien de gebreken verborgen waren, binnen twee (2) maanden vanaf de dag waarop het gebrek werd vastgesteld melden aan Spectra door middel van een aangetekend schrijven, en dit op straffe van verval. Indien het gebrek zich voordoet na zes (6) maanden na levering/installatie, dient de klant te bewijzen dat dit gebrek reeds bestond op het ogenblik van levering/installatie. Na één jaar vanaf het ontdekken van het gebrek, verjaart de rechtsvordering van de klant, zonder dat die termijn voor het einde van de termijn van twee (2) jaar mag verstrijken. Indien na onderzoek is gebleken dat de klacht gegrond is, verkiest de klant een kosteloze herstelling of vervanging. Blijkt dit niet mogelijk te zijn, heeft de klant het recht een passende prijsvermindering te vragen.
 10. Art. 23 is niet van toepassing.
 11. Art. 31 wordt vervangen door deze bepaling: Behoudens de andersluidende toepasselijke bepalingen in het consumentenrecht zal ieder geschil dat voortvloeit uit of in verband staat met het Contract uitsluitend kunnen behandeld worden door de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren.Enkel het Belgische recht is van toepassing.

Versie mei 2021.